Dava Bürosu

Dava Dürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Üniversitemizin taraf olduğu tüm davalarla ilgili dilekçe ve belgelerin Hukuk Müşaviri ve avukatlara iletilmesini sağlamak,

b) Dava dosyalarının düzenli tutulmasını sağlayarak sisteme kayıtlarını girmek, 

c) Dava dosyaları ile ilgili olarak birimlerden bilgi, belge ve görüşlerinin istenilmesi ile yasal süresi içinde temin edilmesini sağlamak,

d) Dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerinin Hukuk Müşavirine ya da ilgili avukata iletilmesini sağlamak,

e) Sonuçlanan davalarda lehe hükmedilen vekâlet ücretlerinin tahsilini sağlamak amacıyla kararı İcra Bürosuna göndermek,

f) Yargı kararlarını, konu ve sonuçlarına göre tasnif edilecek biçimde kaydetmek ve elektronik ortama aktarmak,

g) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​