İcra Bürosu

İcra Bürosu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)Üniversitenin farklı birimlerinden gelen ve alacaklı bulunduğumuz durumlarda icra takip evraklarını hazırlayarak sisteme girmek.

b)Hazırlanan takip evraklarını İcra Müdürlüğü’ne sunarak takiplerin açılmasını sağlamak ve dosya numaralarını kayıt sistemimize girmek.

c) Taraf ve icra takip işlemlerini zamanaşımı ve hak düşürücü süreler yönünden değerlendirerek ifa etmek, İcra Müdürlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

d)İcra Müdürlüğü tarafından Üniversite bütçesine gönderilen paraların bilgisini ilgili birimlere yazı ile bildirmek,

e) İcra dosyalarının sonuçlanması halinde, dosyaları sonuçlarına göre tasnif edilecek biçimde kaydetmek, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek

f) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​